دقــت کــــردی...؟!!!

 

          میدونین چـرا داخل حـــرم و مکـــان های متبرکــه رو آینـــه کــاری میکنن...؟!!!

 

                  

 

      خـــودتو تو آینـــه ها چطوری میبینـــــی...؟!!!


   آره

   خرد شـــده میبینـــی

   یـــه من خـــرد شــــده

  یــــه من تکـــه تکــــه شــــده

  واســه اینکـــه نگـات کنن باید اون منیت درونت رو بشکنــی و وارد شـــی

  اونجـا دیگــه مقام ومدرک و پول و قیافه مهم نیست

  وکســی واســـه این چیـــــزا تحویلت نمیگیـــره

 مهــــم نیست شــاه باشــــی یا گـــدا

 اونجــا فقط تقـــوا وعشقت به خـداســــت کـه مهــــمه...