درباره خودم : در سخن مخفــی شدمــ مانند بو دربرگـــ گل هرکــهـ خواهد دیدنمــ گــو در سخن بیند مرا