<4>

قــربــان عیـــد سرســـپردگـــی و بنــــدگـــــی

 

                 نشانم ده صراط روشنم را

               خودم را، باورم را، بودنم را

                 خداوندا من از نسل خلیلم

               به قربانگاه می آرم «منم» را

          قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک