<6>

آدم های کـوچکـــــ ...!!!


استاد ریاضی در وقت خارج از درس میگفت:

اعداد کوچکتر از یک خواص عجیبی دارند...

شاید بتوان آنها را با آدم های بخیل مقایسه کرد

مثلا عدد0.2

وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک میکنند 

0.6=0.2 * 3

وقتی میخواهی باآنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را باآنها تقسیم کنی و بازگو میکنی ،مشکلاتت بزرگتر میشوند

 15=0.2  /   3

وقتی میخواهی با آنها جمع شوی ودرکنار آنها هستی ،مقدار زیادی به تو اضافه نمیکنند و به تو نمی آموزند

 3.2 = 0.2 + 3

واگر آنها را از زندگیت کم کنی ،چیز زیادی از دست نداده ای

 2.8 = 0.2 - 3

 زندگی ارزشمند خود را بخاطر آدم های کوچک و حقیر، بی ارزش نکنید.            

   

 

 رازهایت را به دونفر بگو : خودت و خدایت

 در تنگنا به دو چیز تکیه کن : صبر و نماز

 در دنیا مراقب دو چیز باش : پدر و مادر

 از دو چیز نترس که به دست خداست : مرگ و روزی

 و به یک چیز هیچوقت خیانت نکن : رفاقت

 تا وقتی نگاه خــღــدا بسوی توست

                            از روی گرداندن دیگران غمگین مباش :)

 

 تقدیم به همـــه ی شــما عزیزان